Mevzuatlar


Dosyaları İndirmek İçin Tıklayınız


Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği
ÇED Yönetmeliği
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmenliği
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmenliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlşkin Yönetmelik
İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamaların Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi Ve Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Hakkında Yönetmeliği
Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktosal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği
Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik
Sıfır Atık Yönetmeliği
Atık Yönetimi Yönetmeliği