Çevre Danışmanlığı

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Ve İzleme Kontrol.

• ÇED Başvuru Dosyası ve Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması.

• İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Alınması.

• Emisyon, Deşarj, Gürültü Ölçümlerinin Yapılması.

• İtfaiye Raporlarının Alınması.

• Kapasite Raporu Alınması.

• Sanayi Sicil Belgesi Alınması.

• Çalışma Bakanlığı İşletme Belgesi Alınması.

• Atık Planlarının Oluşturulması.

• Acil Eylem Planlarının Oluşturulması.

• Risk Analizlerinin Yapılması.

• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimlerinin Verilmesi.

• ISO14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimlerinin Verilmesi.

• ISO 18001(OHSAS) İş Sağlığı ve İş Güvenliği.

• ISO 16949 Eğitimlerinin Verilmesi.

• İSG Eğitimlerinin Verilmesi.

• CE Belgesi Alınması.

• Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

• Çevre İzin Belgesi: İşletmeler için, hava, su, toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgedir.

• Çevre İzin ve Lisans Belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan tek bir belgedir.

• Çevre İznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler a)Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler(Ek-1 Listesi) b)Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

• Çevre iznini veya çevre izin ve lisansını vermeye yetkili merciler a)Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık, b)Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilir.

• Çevre izni veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması.

• Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.

• Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır. Yönetmeliğin Geçici 2nci Maddesi hükmü gereğince Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya ve Samsun illerinde elektronik ortamda, diğer illerde ise 01/07/2010 tarihine kadar evrak üzerinden tek Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisansı Belgesi düzenlemesi suretiyle yapılacaktır. 01/07/2010 tarihinden itibaren bütün illerde elektronik uygulamaya geçilecektir.