-->
 
  Faydalı Linkler
  Çevre Mevzuatlar
 

Standartlar Hk. Genel Bilgi

     
Güncel Haberler
ÇALIŞTAY DUYURUSU - DENİZ ÇÖPLERİ STRATEJİK EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI VE PİLOT UYGULAMA YAPILMASI PROJESİ 30.09.2013
KOKlara İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planı Güncellenmesi Projesi 10.09.2013
Targimden Haberler
ANKARA ŞUBESİYLE, SİZE HİZMET VERMEYE BAŞLADIK... 28.12.2017
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında tebliğ 24.10.2016
Anasayfa İletişim Site Haritası  
   
  Standartlar Hakkında Genel Bilgi  
 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
ISO 9000, Kalite Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerini tanımlayan bir standartlar dizisidir.
ISO 9001 ise, bu set içerisinde yer alan standartlardan birisidir. Bu standart, bir kurum veya organizasyonun ISO 9001 belgesi alabilmesi için yerine getirmesi gereken gereklilikleri içerir.
Bu standardın günümüzdeki versiyonu ISO 9001:2008'dir. 2008 yılında tekrar gözden geçirilene kadar ise bu standart ISO 9001:2000 adıyla anılmaktaydı.
Geçmişte ISO 9002 ve ISO 9003 standartları da ISO 9000 ailesine ait standartlardı ancak bunlar günümüzde kullanılmamaktadır. Kurum ve organizasyonlar artık sadece ISO 9001 belgesi için başvuruda bulunabilmektedir.
ISO 9001 Belgesi Neden Gerekli
Günümüzde birçok organizasyon ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uygulayarak organizasyon bünyesinde yetkin bir kalite yönetim sisteminin kullanıldığına dair müşterilerine güvence vermeyi amaçlamaktadır.
ISO 9001 kalite yönetim sistemini uygulayan bir şirket uygulamayanlara göre müşteri memnuniyeti bakımından birkaç adım önde olacaktır. Müşteri sadakati ve marka güvenilirliğine önem veren bir organizasyon için ISO 9001 neredeyse bir şart haline gelmiştir. Birçok kurum ve organizasyon ortaklaşa iş yaptığı tedarikçilerin ISO 9001 kalite belgesine sahip olmasını bir ön şart olarak kabul etmektedir.
Birçok başka kurum ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurum içi performansın yükseltilmesi ve böylelikle de karlılığın artırılması amacıyla uygulamaktadır. Bu nedenle, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sadece müşteriler istediği için veya belge sahibi olmak için değil organizasyonunuzun performansı ve karlılığını artırmak için de gereken bir kalite yönetim sistemidir denilebilir.
ISO 9001 Belgesi Edinmek İçin Ne Yapmamız Gerekir
ISO 9001 belgesi için başvuru yapmadan önce organizasyon içi süreçlerin ISO 9001 standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.
Bu aşamada, şirketin mevcut süreçleri gözden geçirilerek bunlar ISO gerekliliklerine göre tekrar düzenlenir. Organizasyon içi süreçler ISO standartlarıyla uyumlu hale getirildikten sonra bunların kontrol edilmesi ve Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerinin kayda geçirilmesi gerekir.
Kalite Yönetim Sisteminiz geliştirilip gerekli dokümantasyanun sağlanmasının ardından çalışanların bu süreçlere uyması beklenir ve süreçlerin düzgün şekilde yürütüldüğünden emin olunur.
Daha sonra bir yetkili tarafından organizasyonun uyguladığı kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi için başvuruda bulunulur.
Organizasyonunuz için ISO 9001 belgesi almayı planlıyorsanız, telefonla veya websitemiz üzerinden mutlaka uzmanlarımızdan ayrıntılı bilgi isteyin.
Alanında uzman danışmanlarımız şirketiniz için gerekli prosedürlerin uygulanması ve dokümantasyanun hazırlanması işlemlerini baştan sona yöneterek ISO 9001 belgenizi sorunsuz bir şekilde temin etmenize yardımcı olacaktır.
ISO 9001:2000 VE SON HALİ ISO 9001:2008 KALİTE BELGESİ Nedir?

ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu). ISO 9001.2008 2008 de en son revizyon yılını ifade eder.

ISO 9001:2008'in Faydaları

İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması
Çalışanlarda kalite bilincinin artırılması
Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanarak rekabet gücünün arttırılması
İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme
Müşteri ve proses odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi
Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
Sistematik yaklaşım ve proses yaklaşımının kavranması
Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
Beraber çalışılan firmalara ve müşterilere işletmenin bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yönetildiğini ispatlayarak güven sağlanması
İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?
TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Standardı genel olarak firmanın çevreye olan kötü etkilerinin belirlenmesi, bu etkilerin minimize edilmesi veya bertaraf edilmesini ve bunların tüm takip işlemlerini kapsar.
ISO 14001 Standardı, kuruluşların çevresel ilke ve hedefler tespit edebilmelerini sağlamak amacıyla mevzuatta belirtilen şartlarla, firmanın önemli çevresel etkilerinin standardizasyonu olarak tanımlanabilir.
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi atıkların azaltılması gibi firmanın çevreye karşı olan yükümlülüklerinin standartlarla uyumlu hale getirilmesini kapsar.
ISO 14001 standardı ISO 14000 standart ailesine bağlı bir standarttır ve firmalar bu standarda göre değerlendirilir.
ISO 14001 jenerik ve neredeyse her türlü organizasyona uygulanabilecek bir çevre yönetim sistemidir. Bu standart da diğer ISO standartları gibi ürünün kendisiyle değil, nasıl üretildiğiyle ilgilenir ve organizasyonun kontrol edebileceği kötü çevresel etkileri azaltmayı amaçlar.
ISO 14000 ailesine bağlı temel standartlar şunlardır:
IS0 14001 - organizasyonların değerlendirildiği temel çevre yönetim standardıdır.
ISO 14004 - ISO 14001 gerekliliklerini daha detaylı bir şekilde açıklayan kılavuz dökümanıdır.
ISO 14020 serisi - Çevresel Etiketlendirme, etiketlendirme ve ilan konularını kapsar.
ISO 14030 - üretim sonrası çevresel değerlendirme konularını tartışır.
ISO 14031 - Çevresel Performansın Değerlendirilmesi
ISO 14040 serisi - üretim öncesi planlama ve çevresel hedefler oluşturma konuları
ISO 14050 - şartlar ve tanımlamalar

ISO 14001'in Faydaları

 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
 • Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
 • Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması
 • Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
 • Çevreye saygılı bir kuruluş imajının oluşturulması
 • Atıkların değerlendirilmesinin sağlanması
 • Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması
 • Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi
 • Kontrollü atık dönüştürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması
 • Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması
 • İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi
 • Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması

 

ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenlik Sistemi Nedir?
HACCP'nin açılımı Hazard Analysis and Critical Control Points, yani Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarıdır
HACCP ve ISO belgelerinin amaçları görünürde birbirinden faklı gibi görünse de HACCP ve ISO belgeleri birbirini tamamlayıcı niteliktedir.
ISO 9001 belgesi genel amaçlı bir kalite belgesiyken HACCP standardı daha çok tesislerin, ekipmanların ve ürünlerin sanitasyonuyla ilgilenir.
HACCP Gıda Güvenlik sistemi adından da anlaşılacağı üzere genellikle gıda endüstrisinde kullanılır. HACCP standartlarının gıda üreticisi bir firmaya uygulanmasıyla olası sağlık risklerinin üstesinden gelmek, üretim sürecinde ve tesis içerisinde gerekli hijyeni tesis etmek amaçlanır.
ISO 22000'in Belgesi Neden Gerekli
Gıda üretimiyle meşgul olan bir tesiste ürün kalitesini belirleyen en önemli etkenlerde birisi ürünün ve üretim süreçlerinin hijyen durumudur.
HACCP Gıda Güvenlik Sistemini firmanıza uyguladığınızda sadece bir kalite belgesi almış olmakla kalmaz, tesisnizde çalışan personelin temizliğinden hammade hijyenine kadar pek çok konuda sağlıklı bir üretim sürecine sahip olduğunuzu temin etmiş olursunuz
Eğer siz de firmanıza HACCP Gıda Güvenlik Sistemi uygulamayı düşünüyorsanız telefon numaralarımızdan bizi arayarak tecrübelerimizden yararlanabilirsiniz.
ISO 22000'in Faydaları

Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar.
Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.
Gıda mevzuatlına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.
Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar.
Düzeltici yerine önleyici metodlar kullanımı ürün kayıplarını engeller.
Ürün kalitesi gelişir.
Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar.
Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır.
Potansiyel tehlikeler başlangıçta ortaya çıkarılır ve giderilebilir.
Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar.
Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar.
Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır.
Üretilmiş olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar.
Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar.
Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi için yöntem tanımlar.
Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar.
Çalışma ortamının iyileşmesini sağlar.
Gıda tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar.
Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi karşılar.
Yönetim etkinliğini artırır.

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
OHSAS 18001 standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir. İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından, kuruluşların iş güvenliği konusunda üçüncü taraf belgelendirme taleplerine cevap olarak yayımlanmıştır. Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı ve uluslar arası alanda iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülmektedir.
OHSAS 18001'in Faydaları

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
 • İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi
 • Potansiyel kaynak veya durumların tespit ve tarif edilerek, kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerinin kontrol altında tutulması
 • Müşterilerin güveninin ve sadakatinin sağlanması
 • Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresinin ve maliyetinin azaltılması
 • İşgücü ve diğer kaynakların korunmasının sağlanması
 • Olası kaza ve olaylardan doğabilecek tazminat vb. maliyetlerin azaltılması
 • Yasalara uygun, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçilebileceği bir sistem kurulması
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
 • Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesi
 • Kazaları minumum seviyeye indirerek üretimde zaman kaybını azaltmak ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak
 • Güvenlik kültürünün geliştirilmesi
 • Tehlike ve risk yönetim için dinamik ve nitel bir mekanizma sağlanması

 
 
       
 
Anasayfa Kurumsal Faaliyetlerimiz Sertifikalarımız Online BaşvuruReferanslarımız İletişim Site Haritası